مشاوران


             
 مجموعه برین فکر و گروه نک مفتخر است که همواره از حمایت های مشاوره ای ارزشمند عزیزان گرانقدر ذیل در حوزه های مختلف کاری خود بهره مند گردیده است.